Löneskatten är något som arbetsgivare betalar på pensionskostnader för de anställda. Man använder ofta begreppet särskild löneskatt och det finns då två att skilja på – SLP och SLF.

Särskild löneskatt på pensionskostnader för anställda och särskild löneskatt för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag eller kommanditbolag kallas SLP och ligger på 24,26 %.

Beräkning

Löneskatten betalas in till Skatteverket efter att servicebolaget som också har hand om lönerapporteringen fastställt alla premier för pension och försäkringar. Fora är det mest kända som arbetsgivare använder sig av. Vid den slutliga lönerapporteringen kan de också beräkna den slutliga löneskatten som företaget sedan ska betala. Löneskatten beräknas utifrån ett brett underlag.

Underlag

Detta är de punkter som utgör underlag för den särskilda löneskatten. Man summerar då de belopp nedan som arbetsgivaren har betalat för. Underlaget fastställs vid den årliga taxeringen och läggs till på slutskattsedeln som en viss del.Löneskatt

  • Avtalspension SAF-LO
  • Extra pensionsavsättning
  • Extra pensionspremie som sker vid överenskommelse
  • Deltidspensionen
  • Arbetstidspensionen
  • Livsarbetstidspensionen
  • Premiebefrielseförsäkring
  • Avgiftsbefrielseförsäkring

Redovisning av löneskatt

Det är arbetsgivaren själv som står för redovisningen av den särskilda löneskatten. Detta sker genom att sköta den skattemässiga hanteringen och redovisa den till Skatteverket.

För enskilda näringsidkare görs ett avdrag på det egna pensionssparandet.

Redovisningen av löneskatten på pensionskostnader sker på inkomstdeklarationen och skatten kan sedan fastställas vid taxeringen.

Enskilda näringsdikare

Om man driver eget företag och måste göra avdrag för sin löneskatt själv, så gäller samma procentsats 24,26 % även här. Man bör också veta att även om detta avdrag leder till underskott i ens verksamhet så måste det ändå ingå i underlaget för det s.k. SLP. I vissa fall finns det dock ett undantag.

Undantag

För att förhindra att enskilda näringsidkare beskattas dubbelt eller betalar in dubbla avgifter så finns det undantag då avdraget för pensionssparande inte ska ingå i det underlag som utgör löneskatten. Detta gäller främst för företag utan F-skatt. Om avdraget görs från ersättning som legat till grund för uttag av arbetsgivaravgifter ingår det alltså inte i underlaget.

SLF

Den andra delen av särskild löneskatt kallas SLF och innebär löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Denna skatt grundar sig på särskilda ersättningar och andra inkomster som inte hör till de sociala avgifterna. Skattesatsen är densamma som SLP, dvs 24,26 %. Det är dock viktigt att inte blanda ihop reglerna för de båda skatterna.

Vem gäller det?

De som betalar SLF kan vara både vissa bolag och arbetsgivare. Försäkringsföretag kan till exempel betala SLF när de betalar ut avtalsförsäkringar och i sin tur betalar somliga arbetsgivare ut SLF på avsättningar till vinstandelsstiftelser. Särskild löneskatt på förvärvsinkomster gäller även personer som är 65 år vid årets början. Dock är skattesatsen enbart 6,15%.

Bakgrunden till SLF

Reglerna om särskild löneskatt på förvärvsinkomst bestämdes 1990 i samband med dåvarande skattereform. Målet var då att all tänkbar ersättning för arbete skulle beläggas med någon form av sociala avgifter eller skatt. Den är alltså till för de inkomster som normalt inte är förmånsgrundande och inte täcks av andra socialförsäkringar som vanliga anställda har.