Landstingsskatten är en del av den kommunala skatten och ska gå till kostnader som avser landstinget i den kommun man är hemmahörande i. Det omfattar främst hälso-och sjukvård samt tandvård och fördelas olika på olika kommuner. För att veta hur din kommun ansvarar för pengarna kan du bara gå in på kommunens hemsida.

Avsaknad av landsting

Det är väldigt få regioner som saknar ett landsting och i detta fall så betalas ingen landstingsskatt ut. På Gotland har man inget landsting men summan av kommunalskatten uppgår i alla fall till den vanliga procentdelen som motsvarar andra kommuner i landet.

Många personer anser att pengar fördelas ofördelaktigt mellan landsting och kommunverksamheter.

LandstingsskattLandstingsskatt sammanfattning

Den tredje delen som förr ingick i kommunalskatten var kyrkoskatten men den är idag ersatt med en avgift istället.

  • Landstingsskatten ska omfatta kommunernas hälso-och sjukvård samt tandvård
  • Det är en del av kommunalskatten
  • Precis som kommunalskatten, varierar procentandelen av landstingsskatt från kommun till kommun
  • Ett fåtal kommuner saknar landsting och därmed landstingsskatt

Så betalas landstingsskatten

Då landstingsskatten är en del av kommunalskatten som ska betalas in varje månad av arbetsgivaren, så dras alltså denna automatiskt från lönen i den mån det gäller de anställdas löner. De anställda ser således aldrig pengarna av denna kommunalskatt men kan däremot titta på den på det månatliga lönebeskedet.

Inbetalning

Den kommunala skatten och därmed också landstingsskatten är en direkt skatt och betalas in direkt från den person som den belastar. I det fall man har en anställd dras summan direkt på lönen och det är arbetsgivaren som står för inbetalningarna till Skatteverket. I de fall man har en enskild firma, gör man det själv.

Fördelning

Om man sedan ser på hur skattepengarna är fördelade, så brukar det framkomma hur stor procent på varje enskild hundralapp som har gått till landstingsskatt respektive andra kommunala verksamheter och byggnationer etc. Den som årligen beslutar om hur stor skattesatsen ska vara, är varje läns landstingsfullmäktige. Sedan sker en fördelning på landstingets olika verksamheter.

Hur påverkas landstingsskatten?

Man kan undra hur landstingsskattens storlek och omfattning påverkas och detta beror på en rad faktorer. Alla kommuner och län har olika behov och det är just detta som avgör hur det står till med landstingsskatten varje år. När en förändring sker i kommunen, syns detta också på skatten och fördelningen.

En viktig skatt

I Sverige är det viktigt att alla som blir sjuka eller skadade ska ha råd med sjukvård och ta hand om sin hälsa, även om man har dålig ekonomi eller låg inkomst. Skatten är också oumbärlig för att folktandvården, akutsjukhus, vårdinrättningar och övriga verksamheter ska kunna tillgodose invånarnas behov.

Olika regioner

Kommunalskatten varierar i omfång i olika kommuner och så även landstingsskatten. I Sverige är det Stockholms län som toppar listorna över högst landstingsskatt medans Norrbottens län har den lägsta siffran.

Ibland kan också skatteväxlingar förekomma vilket innebär en ändring i skattepolitiken. Ett sådant exempel är hemsjukvården som gick från landstinget till kommun.