Landstingsskatt – sammanfattning

  • Landstingsskatten ska omfatta landstingens hälso-och sjukvård samt kollektivtrafik
  • Det är en del av kommunalskatten
  • Skatten varierar från ett landsting till ett annat.
  • Idag är det endast Gotland som inte har något landsting. Detta påverkar dock inte skatten nämnvärt.

Landstingsskatten är en del av den kommunala skatten och ska gå till kostnader som avser landstinget i den region (län) man är hemmahörande i. Det omfattar främst hälso- och sjukvård, tandvård samt kollektivtrafik, och varierar från ett landsting till ett annat.

Det är väldigt få regioner som saknar ett landsting och i detta fall så betalas ingen landstingsskatt ut. På Gotland har man inget landsting men summan av kommunalskatten uppgår i alla fall till den vanliga procentdelen som motsvarar andra kommuner i landet.

Så betalas landstingsskatten

LandstingsskattFysiska personer som är obegränsat skattskyldiga under någon del av ett beskattningsår ska betala kommunalskatt till sin hemortskommun, samt landstingsskatt till det landsting hemortskommunen ingår i. Hemortskommun är den kommun där personen var folkbokförd 1 november det år som föregår beskattningsåret.

Då landstingsskatten är en del av kommunalskatten som ska betalas in varje månad av arbetsgivaren, så dras alltså denna automatiskt från lönen i den mån det gäller de anställdas löner. De anställda ser således aldrig pengarna av denna kommunalskatt men kan däremot titta på den på det månatliga lönebeskedet.

Den kommunala skatten och därmed också landstingsskatten är en direkt skatt och betalas in direkt från den person som den belastar. I det fall man har en anställd dras summan direkt på lönen och det är arbetsgivaren som står för inbetalningarna till Skatteverket. I de fall man har en enskild firma gör man det själv.

Landstingsskattens uppbyggnad

Om man sedan ser på hur skattepengarna är fördelade, så brukar det framkomma hur stor procent på varje enskild hundralapp som har gått till landstingsskatt respektive andra kommunala verksamheter och byggnationer etc. Den som årligen beslutar om hur stor skattesatsen ska vara, är varje läns landstingsfullmäktige. Sedan sker en fördelning på landstingets olika verksamheter.

Man kan undra hur landstingsskattens storlek och omfattning påverkas och detta beror på en rad faktorer. Alla kommuner och län har olika behov och det är just detta som avgör hur det står till med landstingsskatten varje år. När en förändring sker i kommunen, syns detta också på skatten och fördelningen.

I Sverige är det viktigt att alla som blir sjuka eller skadade ska ha råd med sjukvård och ta hand om sin hälsa, även om man har dålig ekonomi eller låg inkomst. Skatten är också oumbärlig för att folktandvården, akutsjukhus, vårdinrättningar och övriga verksamheter ska kunna tillgodose invånarnas behov.

Olika regioner

Kommunalskatten varierar i omfång i olika kommuner och så även landstingsskatten. I Sverige är det Stockholms län som toppar listorna över högst landstingsskatt medan Östergötland har den lägsta siffran.

Ibland kan också skatteväxlingar förekomma vilket innebär en ändring i skattepolitiken. Ett sådant exempel är hemsjukvården som gick från landstinget till kommun.

Vad är ett landsting?

Landsting är regionala självstyrande enheter, som framför allt har ansvar för sjukvård och kollektivtrafik i ett län. Tidigare kallades landstingen sekundär- eller landstingskommuner, men idag är det vanligare att de kallas regioner.

I Sverige finns idag 21 län, men 20 landsting. Anledningen till detta är att Gotland, som är den enda region i Sverige som är både en kommun och ett län, inte har något landsting. Där är det istället kommunen som sköter de uppgifter ett landsting skulle ha haft. Landstings- eller regionfullmäktige tillsätts i allmänna val.

Hur betalar man landstingsskatt?

Landstingsskatten ingår i den kommunala skatten, och dras automatiskt från lönen varje månad.

Vem betalar landstingsskatt?

Alla som betalar kommunalskatt betalar också landstingsskatt. Detta gäller alltså alla som har inkomster i inkomstslagen tjänst eller näringsverksamhet.

När betalar man landstingsskatt?

Landstingsskatten betalas samtidigt som kommunalskatten, alltså när lönen betalas ut.