Sammanfattning – sjukavdrag

När en lönespecifikation skickas ut och den anställde har haft sjukavdrag så framgår alla avdrag som motsvarar de datum de avser.

  • Sjukavdrag är det avdrag som görs på lönen under sjukdagarna
  • Dessa är specificerade på lönebeskedet.
  • Första dagen är karensdag, och då är sjukavdraget i de flesta fall 100 %.
  • Dag 2-14 är avdraget 20 % av lönen, d v s sjuklönen är 80 %.
  • Hur stort sjukavdraget är beror bl.a. på kollektivavtalet.
  • När den anställde har provisionsbaserad lön beror avdraget på vilken typ av förmedling det rör sig om.

SjukavdragSjukavdrag är avdrag per sjukdag som arbetsgivaren gör i samband med sjukdom och sjukskrivning. Avdraget utgör differensen mellan den ordinarie lönen och sjuklönen. Vanligen är avdraget 100 % första dagen, då den anställde alltså inte får någon lön alls (denna dag är karensdag), och 20 % under de följande tretton dagarna, men det varierar mellan olika arbetsplatser, beroende på löneform och kollektivavtal.

Från 15:e sjukdagen ansöker man istället om sjukpenning från Försäkringskassan. Den första sjukdagen är karensdag och ger därmed ingen sjuklön. I korta ordalag är sjukavdrag differensen mellan den ordinarie lönen och sjuklönen.

Belopp

När en anställd sjukskriver sig och har rätt till sjuklön, så gäller detta från dag 2-14 och personen får därmed en sjuklön som är ca 80 % av den ordinarie lönen. Det avdrag som görs och som motsvarar sjuklönen kallas alltså för sjukavdrag. På lönespecifikationen kan det t.ex. stå 20% avdrag sjukdom + datumet/datumen det avser.

Sjukadrag och provision

För en anställd som har provisionsbaserad lön skiljer sig reglerna för sjukavdrag åt. En säljare som har förmedlingsprovision får inget sjukavdrag. Provision på direktorder, däremot, är att jämföra med fast lön och därför görs sjukavdrag. Detta gäller för direktorder där den anställde inte har förmedlat försäljningen.

I sjuklönelagen görs det ingen skillnad på fast lön och provisionsbaserad lön. Detta kan göra det komplicerat att räkna ut sjuklön och sjukavdrag. Provisionslön har ofta en viss eftersläpning, och det är också skillnad på olika typer av rörlig lön.

Beräkning av sjukavdraget

När man beräknar sjukavdraget brukar de flesta använda sig av formler. Beräkningarna ser olia ut om den första karensdagen tas med i beräkningen eller inte. Den första sjukdagen, alltså karensdagen, görs ett sjukavdrag med 100 %. Aspekter att ta med är också löneformen, d v s månadslön, timlön o s v.

Tolkning på lönebeskedet

Dag 2-14 görs ett avdrag med 20 % eftersom man som anställd har rätt till en sjuklön med 80 % av ordinarie lön. Avdraget avser då daglönen den anställde har den aktuella månaden. Det brukar också stå i vilken omfattning man är frånvarande och på lönespecifikationen framkommer också alltid de datum som avses.

Beräkning av dagslönen

Något som ibland förekommer i formlerna när man ska räkna ut sjukavdraget, är dagslönen beroende på löneform. Men hur beräknar man då detta? Även här finns det olika formler som exempelvis månadslön*12/365. Det är denna uträkning som ska ge lönen per arbetsdag om en anställd arbetar 5 dagar i veckan på företaget.

Olika formler

Det förekommer olika formler beroende på kollektivavtal. Det som också är viktigt att veta när man är arbetsgivare är att det förekommer olika lönearter som man ska ta fasta på när man beräknar ett sjukavdrag. Olika löneprogram använder sig av olika lönearter, för att i alla givna lägen kunna ange rätt variant.

Lönearter

Med ett löneartsregister kan man som löneansvarig eller arbetsgivare räkna ut ersättningar och förmåner m.m. Varje sådan löneart har ett visst identifieringsnummer som brukar bestå av en tresiffrig kod. Olika inställningar görs för att beräkna olika händelser, däribland sjuklön och sjukavdrag. Detta är mycket praktiskt och således ett bra hjälpmedel.

Andra sätt

SjukavdragDet finns som sagt ingen enskild formel som måste användas. Däremot finns det räknesätt som blivit praxis hos kollektivavtalen och företagarna. Olika sätt att beräkna sjukavdraget beror på löneprogram samt olika branscher och avtal. Det finns enligt lag inget särskilt sätt som ska användas. De flesta löneprogram har dock samma eller åtminstone liknande metoder.

På många arbetsplatser ser det ut så här:

  • Första sjukdagen är karensdag. Då betalas ingen lön ut, och sjukavdraget är alltså 100 %. Om du har månadslön innebär det att månadslönen delas med antalet kalenderdagar i månaden, och kvoten multipliceras sedan med en kalenderdagsfaktor. Om du arbetar femdagarsvecka är denna faktor 1,4. För en månad med 30 dagar, och en månadslön på 25 000, blir avdraget för karensdagen 1167 kronor.
  • Från sjukdag två till och med sjukdag 14 görs på de flesta arbetsplatser ett avdrag på 20 % från lönen. Om du har 25 000 kr i månadslön blir avdraget 167 kronor per dag i en månad med 30 dagar.
  • Förmåner av fri bil, kost eller bostad räknas inte in i den lön som sjukavdraget görs från.