Komptid

Sammanfattning

  • Komptid är en kompensation för arbetad övertid/mertid.
  • Varje anställd har ett konto som fylls på med arbetad mertid eller övertid.
  • När kompensationsledighet tas ut reduceras komptiden på kontot.
  • Kompensationsledighet räknas som arbetad tid och ersätts därefter.
  • I vissa fall kan komptid tas ut som pengar om arbetsgivaren tillåter detta.
  • Det kan förekomma en begränsning hur mycket komptid som får sparas.

Komptid eller kompensationstid är ett sätt för en arbetsgivare att kompensera en anställd som arbetat mertid eller övertid. Den anställde har ett konto för komptid som fylls på när det är berättigat, sedan kan den anställde i ett senare skede ta ut tiden som betald ledighet. Det sker enligt överenskommelse mellan parterna.Kollektivavtal eller anställningsavtal reglerar vad som gäller för ersättningen.

I avtalet ska det framgå tydligt hur denna form av kompensation beräknas. Enligt kollektivavtal för tjänstemän är bestämmelsen:

  • 1 timme komptid för varje mertidstimme,
  • 1,5 timmar komptid för varje enkel övertidstimme,
  • 2 timmar komptid för varje kvalificerad övertidstimme.

I andra kollektivavtal brukar det se ut på liknande sätt. Det kan även finnas lokala avtal som kompletterar kollektivavtalet.

Komptid för månads- respektive timavlönad

Komptid

När komptid tas ut som betald kompensationsledighet ersätts en månadsavlönad med sin normala månadslön och en timavlönad med sin timlön. En anställd som har rörlig lön ersätts med en timlön som beräknas på den genomsnittliga förtjänsten per timme under det senaste kvartalet, eller under månaden då ledigheten tas ut.

Uttaget av kompensationsledighet räknas som arbetad tid. Därför ska inget avdrag från månadslönen göras när en anställd med månadslön tar ut komptid. Om den anställde har timlön ska timlön betalas ut för kompensationsledigheten.

Regler för komptid

Det är alltid den anställde som bestämmer när komptiden ska tas ut. Arbetsgivaren kan inte schemalägga komptid vid exempelvis låg beläggning, såvida detta inte görs i samråd med den anställde. Däremot måste hänsyn tas till arbetsbelastningen på arbetsplatsen. Det är därför inte alltid möjligt för den anställde att ta ut kompledighet när hen vill, och inte heller att ta ut sin komptid i slutet av en anställning, för att på detta sätt kunna sluta tidigare.

Hur beräknas komptid?

Komptid beräknas så att övertid eller mertid som den anställde arbetar förs in på ett konto, från vilket den anställde sedan kan plocka ut timmar, som tas ut som kompensationsledighet, även kallat komptid. Ofta ger övertid fler timmar på kontot än mertid. De flesta löneprogram håller koll på detta, förutsatt att inmatningen sköts korrekt.

Får komptid tas ut som pengar?

Många företag tillåter anställda att ta ut sin komptid som pengar. Finns inget kollektivavtal är det dock arbetsgivaren som dikterar villkoren för vad som gäller. Om den tas ut som pengar räknas komptiden som kontant bruttolön, vilket innebär att arbetsgivaravgifter och preliminärskatt ska redovisas och betalas på det totala beloppet.

Är komptid semestergrundande?

Ja. Kompensationsledigheten är semestergrundande arbetstid, och lönen som betalas för komptiden är semesterlönegrundande.

Vad händer med innestående komptid för den som slutar?

En inte helt ovanlig situation är att anställda har samlat på sig mycket komptid som de saknar möjlighet att ta ut innan anställningen avslutas. I normala fall ersätts de innestående komptimmarna i så fall kontant i samband med att slutlönen betalas ut, förutsatt att inget annat är avtalat.

Går det att spara hur mycket komptid som helst?

Det är vanligt att det finns en begränsning för hur mycket komptid som kan sparas. Det regleras i anställningsavtal eller kollektivavtal. Vanligtvis ger arbetsgivaren i så fall arbetstagaren tillräcklig tid, till exempel ett år, att plocka ut den komptid som överstiger vad som är tillåtet att spara. Om en anställd skulle komma upp över gränsen betalas de överskjutande timmarna ut i form av pengar.

Hur påverkar komptid övertidsutrymmet?

När en anställd tar ut komptid som kompensationsledighet kan motsvarande övertidstimmar återföras till övertidsutrymmet. I Sverige reglerar arbetstidslagen vad som gäller för arbetstid och hur mycket övertid som är tillåten per kalendermånad och per kalenderår. Vissa företag har också egna regler för att begränsa mängden övertid, inte minst av kostnadsskäl.

När går det att ta ut komptid?

Grundregeln är att arbetsgivaren har rätten att leda arbetet och kan därmed neka kompensationsledighet. Arbetstagaren kan alltså inte själv välja efter eget huvud, utan det sker i samråd. Vanligast är att arbetstagare och arbetsgivare når en överenskommelse som passar båda. Ibland finns en företagspolicy eller regler i avtal som påverkar.