Flextid – sammanfattning

  • Flextid innebär att det finns en flexibilitet rörande när arbetsuppgifterna ska utföras.
  • Flextid regleras i lokala avtal – det är ingen rättighet för arbetstagaren.
  • Flex ger ledighet timme för timme.

Att arbeta flextid innebär att man har en viss tid som ska arbetas men att det finns en flexibilitet rörande när arbetet ska utföras. Det kan vara så att man har ett spann på några timmar på morgonen när arbetet bör påbörjas och ett liknade spann på eftermiddagen när arbetet ska slutföras. Den anställde måste kanske vara på arbetsplatsen mellan kl 9 och kl 16, men kan välja att inleda arbetsdagen kl 7, eller att avsluta den kl 18. Det kan också vara tillåtet att arbeta andra tider.

Flex-arbete kan också innebära färre dagar i veckan eller månaden bara antalet timmar blir det korrekta för vad arbetsgivaren avsatt.

Fördelar med flextid

Fördelarna med flextid är framför allt

  • Nöjdare medarbetare
  • Effektivare medarbetare
  • Produktionen ökar
  • Frihet under ansvar
  • Mindre stress
  • Större lojalitet
  • Mindre belastning på kollektivtrafiken , i och med att anställda kan undvika rusningen.

Medarbetare med denna frihet att själv kunna bestämma sina arbetstider gör inte bara att de blir nöjdare utan de arbetar också intensivare. Att vara anställd med flexibel arbetstid ger inte bara nöjdare och gladare anställda. Den största vinsten kan vara att den personliga stressen minskar samt att lojaliteten gentemot arbetsgivaren ökar.

Genom att använda sig av flexibel arbetstid minskar företaget all tidskrävande hantering av medarbetarens lådbokföring och excel-registrering. Man kan använda sig av ett program som automatiskt uppdaterar och registrerar flextids-saldo med max- och minimigränser för all löpande tid. Här kan även ett visst värde få överföras till nästa löneperiod.

Nackdelar med flextid

Det ska sägas direkt att flextid inte fungerar i alla branscher, och framför allt inte på arbetsplatser där de anställda arbetar i lag. Det finns även studier som visar att ju flexiblare arbetstider och arbetslösningar en arbetsplats har, desto mer arbetar de anställda. Det är kanske positivt ur produktivitetssynpunkt, i alla fall för en tid, men ökar också risken för utmattning och utbrändhet. Det blir helt enkelt svårare att koppla bort jobbet när det går att jobba när som helst och var som helst.

Flextid kräver mer, av både arbetsgivaren och den anställde, för att skapa en bra arbetssituation. Som arbetsgivare är det viktigt att tydligt formulera vilka förväntningar som finns på de anställda, exempelvis när det gäller vid vilka tider de ska vara tillgängliga.

Att använda sig utav flextid förutsätter att det finns en ömsesidig respekt mellan arbetstagare och arbetsgivare samt ett förtroende. Även de fackliga organisationerna måste vara informerade och samarbetsvilliga.

Kvalitén på arbete och servicenivå får inte påverkas av flextid, inte heller att den fysiska eller psykosociala arbetsmiljön försämras. Regler gällande övertid får inte påverkas negativt.

För att få detta att fungera väl krävs planering och samverkan i de olika arbetslagen som påverkas.

Det yttersta ansvaret har ansvarig chef vars uppgift är att följa upp samt stämma av alla flextids-saldon och eventuell övertid tillsammans med medarbetaren. Flextid kan exempelvis användas till tillfällen du behöver gå tidigare en timme eller två.

Använda flextid

Många använder flextid på sommarhalvåret för att kunna utnyttja ljuset bättre. Att kunna ta ut flextid ska i normala fall göras inom flextidsramen. Det brukar vara så att man tar ut halva eller hela dagar och oftast krävs det att chefen beviljar att man tar ut ledigheten som då är flextid.

Det lokala avtalet, som reglerar flextiden, anger hur stort saldo som maximalt får finnas i den anställdes flextidsbank, och om detta ska regleras per vecka eller per månad. Det är viktigt att som anställd hålla reda på hur ens personliga saldo ser ut.

Den anställdes flextidssaldo avser den tid som den anställde har arbetat eller varit ledig under det fastlagda flextidsutrymmet, och såväl över- som underskott kan endast justeras inom denna ram. Ett överskott på mer än åtta timmar kan inte tas ut i hela dagar, utan den anställde ska justera sin arbetstid och vara ledig motsvarande tid under flextiden.

Flextid versus övertid

Om man inte kan ta ut sin flextid på grund av för mycket arbete talar man inte längre om flextid utan om övertid.

Ett arbete som man styr över själv där arbetsbelastningen är normal är flextid ett bra redskap, men när det blir för mycket arbete pratar man inte längre om flextid utan övertid. Dessa timmar ska inte bytas timme mot timme utan här ska arbetsgivaren ersätta med 1,5 eller 2 gånger den arbetade tiden.

I kollektivavtal framgår det tydligt att övertid ska vara beordrad i förväg eller godkännas i efterhand för att den ska kunna räknas som övertid, och givetvis handlar detta om förtroende mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Flextidens historia i Sverige

1972 färdigställdes Karlahuset i kvarteret Garnisonen på Östermalm i Stockholm, en kontorsbyggnad med plats för 4500 anställda. När alla dessa skulle ta sig till arbetet samtidigt uppstod kaos i tunnelbanan, och lösningen blev att ge de anställda en viss flexibiltet i start- och sluttider. Mer om detta finns att läsa i denna artikel.

Hur beräknas flextid?

I arbetsvillkoren finns angett hur flextiden på arbetsplatsen fungerar: där står om flextidssaldot är per vecka eller per månad, och hur stort saldot där kan vara. Under- och överskott kan justeras genom den fastlagda ramen. Flextid beräknas alltid timme för timme.

Hur betalas flextid ut?

En anställd som har ett positivt saldo kan plocka ut dessa timmar, och börja senare eller sluta tidigare under den tid för vilken saldot gäller. Det är dock inte tillåtet att vara ledig en hel dag, även om överskottet uppgår till mer än åtta timmar.

Vad är skillnaden mellan flextid och övertid?

Den främsta skillnaden mellan flex- och övertid är att övertid inte beräknas timme för timme. Där ges istället ersättning med 1,5 till 2 gånger den arbetade tiden.

Vad händer med en anställds flextid när hen slutar?

En anställd som slutar med minus på sitt flextidssaldo får ofta ett löneavdrag som står i proportion till detta. Om den anställde istället har ett plussaldo kan extra pengar eventuellt betalas ut, men detta beror på det lokala avtalet.