Timlön är en fast löneersättning som beräknas utifrån varje timme som den anställde arbetat. Det betyder att en anställd vid varje månads slut får en månadslön baserad på det exakta antal timmar hon eller han har arbetat, vilket är att jämföra mot exempelvis månadslöner med flextid som innebär en fast månadslön där antalet arbetstimmar kan variera.

Timlön går att kombinera med andra system.

Ett lönesystem baserat på timlön går att kombinera med många olika lönesystem. Timavlöningen kan till exempel utgöra den fasta delen i ett provisionsbaserat lönesystem. Det går också att kombinera med andra rörliga ersättningar som bonusar och ackord. För sjuklöner måste arbetsgivaren beräkna en snittlön baserad på rörliga lönedelar plus timlön.

timlönSammanfattning

  • Timlön är ett flexibelt lönesystem som fungerar bra för arbetsplatser där arbetsbördan fluktuerar.
  • Ett lönesystem baserat på timlön går liksom de flesta andra löneformer att kombinera med rörliga eller provisionsbaserade delar.
  • Precis som i fallet med månadslön är arbetsgivaren skyldig att avsätta delar av lönen till sociala avgifter samt preliminärskatt.

Ett flexibelt lönesystem

Då en timavlönad inte har någon fast månadsersättning så ska man som arbetsgivare inte göra några löneavdrag vid ledigheter eller annan frånvaro. Eventuell frånvaro specificeras som arbetstimmar, kalender- eller arbetsdagar på lönebeskedet. Det gör att redovisningen bli enklare än i ett system med månadslön där eventuell frånvaro måste dras av från en förväntad arbetstid.

Sjuklön

För sjuklöner baserad på timlön gäller i stort sett samma regler som vid månadslöner. Sjuklön betalas ut från och med dag två av sjukfrånvaron och till och med dag 14. Hur mycket sjuklön som ska betalas ut bestäms utifrån en snittlön baserad på lönesystemets olika komponenter inkluderat rörliga delar mm.

Löneutbetalningar

Utbetalningar av timlön utgår oftast med en månads förskjutning, det vill säga att de betalas ut månaden efter intjänandemånaden. Detta på grund av att det är först då som arbetsgivaren vet exakt hur många timmar den anställde arbetat. En månadslön byggd på timlön består av timlönen multiplicerat med det antal timmar den anställde arbetat under månaden.

Löneredovisning vid timlön samt semesterlön

När man redovisar timlöner så gör man det med med antal timmar, belopp per timme samt sammanlagt belopp vilket vanligen bakas samman till en månadslön. Arbetade timmar är semesterlönegrundande och det sammanlagda beloppet ligger därför till grund för semesterlöner vilken består av 12% av det årligen intjänade beloppet.

Mertid och övertid

Om en timanställd arbetat mer än vad som schemalagts så får han eller hon rätt till ett lönetillägg som består av en procentuell andel av timlönen utöver vad som normalt betalas per timme. Ersättningar för eventuell mer- eller övertid betalas liksom övrig lön ut kalendermånaden efter intjänandemånaden.

Sociala avgifter och preliminärskatt

Timlön ska vara pensionsgrundande och sjukpenninggrundande vilket betyder att en viss procentuell andel av bruttolönen ska gå till sociala avgifter. Det kan i vissa fall också krävas att den anställde får göra avdrag för eventuella fackliga avgifter. Utöver det ska arbetsgivaren dra av preliminärskatt enligt tillämplig skattetabell.