Den löneinkomst som justeras för inflation och deflation kallas i vanlig ordning för reallön. Det är alltså den mängd tjänster man kan köpa för lönen, justerat av inflation. Kvoten mellan konsumentprisindexet och den nominella lönen, är reallönen. Beroende på om den nominella lönen ökar eller minskar samt hur inflationen ser ut, kommer alltså reallönen att påverkas.

Förenklat

Om man vill ta ett steg närmare en enklare förklaring, kan man säga att det är lönen uttryckt i förhållande till skatter och priser. Detta medför således att om skatter och priser ökar mer än själva lönen blir reallönen lägre. Samma sak gäller för motsatsen. Lägre skatt- och prissänkningar än själva lönesänkningen bidrar till högre reallön.

Reallön: sammanfattningReallön

Det fackliga kravet är att lönerna ska öka och det är också oftast nyckelpunkten i många avtal.

  • Reallönen påverkas beroende på prisökningen eller prissänkningen
  • Det är lönen som står i förhållande till skatter och priser i en ekonomi
  • Kravet från facket är att dessa ska öka med priserna
  • Mottot är ökad reallön för alla

Inflationens påverkan

I en ekonomi stiger eller sjunker priser och skatter påverkas. Priser på varor och tjänster har en tendens att gå upp medan lönerna kan stagnera eller endast öka en aning. Det är det som kallas för inflation, när prisökningen blir större än lönerna. Inflationen mäts alltid i procent. På samma gång blir pengarna mindre värda.

Kollektivavtalens vädjan

Reallönerna är något som ofta tas upp i facket och i de flesta kollektivavtal står det att reallönerna ska vara högre än inflationen. Om de anställda därmed omfattas av ett kollektivavtal så kan de vara relativt säkra på att reallönerna ökar och så även köpkraften. Dock är detta ett genomsnitt.

Löneutrymmet

Det facken är mest intresserade av beträffande reallönerna är att dessa ska öka för alla arbetare och inte enbart en genomsnittsandel. Man måste därför alltid se om löneökningarna passar in i det löneutrymme som inflationen för med sig. Formeln för löneutrymmet är kortfattat: Löneutrymme = ökning av produktiviteten + förväntad inflation.

Olika begrepp

Man talar ofta om reallön och nominell lön i samma veva men här finns det emellertid en markant skillnad. Den nominella lönen är den lön som en anställd ser på papperet medan reallönen är mer abstrakt för blotta ögat. Även om den nominella lönen är oförändrad kan alltså reallönen minska/öka.

Produktivitet

Det som fått reallönerna att öka är produktivitet. Produktiviteten är den arbetsbörda en person utför per timme och den har ökat de senaste decennierna. Mycket är tack vare tekniken som gjort de snabbare att åstadkomma saker och ting och genom detta har också reallönerna ökat. Experter menar att ökad produktivitet är nyckeln till en ökad levnadsstandard.

Reallöner historiskt sett

Mellan 1976 och 1994 hade reallönerna stagnerat fullkomligt. Däremot steg bruttovinsterna med hela 62 % och bidrog till att tjänstemännen förlorade 1 % i reallön medans arbetarna fick hela 6,5 % i förlust. Från mitten av 90-talet förändrades dock detta symptom och sedan dess har arbetarnas reallöner ökat med 30 %.