Provisionslön är en löneform där hela eller delar av lönen beror på hur väl den anställde uppfyller uppställda mål. Det är en löneform som är mycket vanlig till exempel inom försäljningsyrken. Hur stor del av lönen som består av rörlig provision och som är fast kan variera mellan olika arbetsplatser.

En allt vanligare löneform

Ett lönesystem som bygger på provisionslön består vanligtvis av en fast och en rörlig del. Den fasta delen består av en grund- eller garantilön. System där hela lönen är provisionsbaserad förekommer, men är mycket ovanligt. Reglerna för provision är i nuläget mycket generella, varför variationen i hur provisionslön utformas varierar mycket.

SammanfattningProvisionslön

  • Ett lönesystem har en motiverande inverkan när det implementeras under rätt förutsättningar.
  • Går att kombinera med icke-rörliga lönedelar.
  • Betalas vanligtvis ut kalendermånaden efter intjänandemånaden.
  • Provisionslön kan ges på individuell basis såväl som till grupper, i det sistnämnda fallet kan det stärka arbetsgruppen.
  • Är precis som andra löneformer sjukpenning- samt pensionsgrundande.

Åsikterna går isär

Provisionslön är en löneform som passar vissa typer av människor mycket bra, medan andra upplever det som pressande och ovisst. Som företagare gäller det därför att ha fingertoppskänsla för om löneformen passar med verksamheten och den typ av arbetstagare som lockas till den. Säljare är till exempel ett yrke som ofta omfattas av provisionslön.

Kan betalas ut i för- eller efterskott

Det vanligaste är att provisionslön betalas ut baserat på gångna prestationer, men system där det betalas ut i förskott för att avräknas vid ett senare tillfälle förekommer i enskilda fall. I vissa fall kan lönen också behöva justeras vid senare tillfällen även om den betalats ut i efterskott.

Semesterlön

Provisionslön är precis som alla andra löneformer semesterlönegrundande och 12% av den årliga lönen ska ligga till grund för semesterlönen. Semesterlön baserad på rörliga löner måste alltid betalas ut under innestående semesterår och kan inte sparas för att betalas ut vid ett senare tillfälle. Exakt hur semesterlöner beräknas regleras ibland av kollektivavtal.

Sociala avgifter

Precis som provisionslön är semesterlönegrundande så ska en viss procentuell andel av bruttolönen också användas för sociala avgifter som pensioner, sjukpenning och Fora. Det förekommer ibland också att fackliga organisationer kan kräva att avdrag ska göras för eventuella fackliga avgifter. Exakt vad som gäller varierar från bransch till bransch och därmed associerade arbetstagarorganisationer.

Variationer

Provisionsbaserade lönesystem är i grund och botten individuellt anpassade men kan ibland kombineras med kollektiva belöningar. Exempel på blandade system är sådana där en likvärdig bonus baserad på företagets prestation i sin helhet betalas ut till de anställda exempelvis vid årets slut. Men det finns även provisionssystem som helt och hållet baseras på grupprestationer.

Gruppbaserad provision

Ett alternativ till den strikt individanpassade provisionsmodellen är att införa provisionslön baserad på grupprestationer. En av de tänkta fördelarna med ett sådant system är att stärka företagets laganda då de individuella lönerna är beroende av hur gruppen som helhet presterar. Vilket system som är bäst avgörs i sista änden av vilken verksamhet företaget har.