Ackordslön – sammanfattning

  • Ackordslön är en prestationsbaserad löneform.
  • Lönen baseras på hur många enheter den anställde producerar, eller på hur snabbt arbetet har utförts.
  • Ackordslön är vanligast inom industrin, och i vissa serviceyrken.
  • Lönen betalas vanligen ut med en månads förskjutning.
  • Ren ackordslön är ovanligt, medan blandackord är mer vanligt förekommande.

Ackordslön är en prestationsbaserad löneform som baseras på hur många enheter av en vara eller tjänst en anställd har producerat under ett givet tidsintervall. Löneformen har emellanåt betraktats som kontroversiell och innebär både fördelar och nackdelar. Ackordslön är vanligast inom industrisektorn och i vissa serviceyrken.

Det finns olika typer av ackordslön: rent ackord innebar att all lön är ackordslön, medan blandackord innebär en blandning av ackordslön och fast lön. På vissa arbetsplatser tillämpas lagackord, medan andra har individuella ackord. Det finns även arbetsplatser där vissa grupper arbetar på en form av ackord, medan andra använder en annan form.

För- och nackdelar med ackordslön

AckordslönFör arbetsgivare och företagare har ett system med ackordslön potentiellt många fördelar i form av produktionstakt, men det finns också många fallgropar.

De som förespråkar ackordslön, bl.a. många fackförbund, framhåller framför allt tre fördelar med systemet:

  1. Lönen sätts utifrån den faktiska arbetsinsatsen.
  2. Arbetstagarna får själva planera sitt arbete, vilket påverkar arbetsmiljön positivt.
  3. Sammanhållningen på arbetsplatsen blir bättre, eftersom de anställda har ett gemensamt mål med arbetet.

Ackord ger ofta också en högre lön för den anställde.

Grundtanken med ackordslön är att den ska leda till ökad produktivitet genom att stimulera en anställds produktionstakt. Löneökningen som sker i samband med den ökade produktionstakten är ofta uppställd i en så kallad ackordstrappa. Den är utformad på så sätt att tim- eller månadslönen ökar i proportion till hur snabbt den anställde arbetar.

Vid sidan av fördelarna så innebär lönesystemet en del merarbete vad gäller löneutbetalningar. Den är också ofta föremål för specifika regelverk knutna till eventuella kollektivavtal.

Hur förhållandet mellan löneökningen och produktionstakten ser ut måste dock vara väl avvägt med hänsyn till kvalitetskraven. Det finns till exempel en risk att kvaliteten i det utförda arbetet sjunker om lönestegringen är för brant i relation till den tid arbetsmomenten kräver. Ett lönesystem baserat på ackord brukar därför kräva ett noggrant förarbete.

Betalas ofta ut med förskjutning

Då ackordslön baseras på den anställdes prestation och eftersom den måste beräknas exakt är det vanligt att den, till skillnad från exempelvis månadslön, betalas ut med en månads förskjutning. Det innebär i praktiken att den anställde ofta får betalt kalendermånaden efter den månad då lönen intjänades.

Miniminivå

Det är mycket sällsynt med lönesystem som bygger på ren ackordslön. Vanligtvis finns det ett kollektivavtal som anger en miniminivå för lönen som en arbetsgivare måste följa. Den fungerar i princip som ett skyddsnät som garanterar den anställde en lägstanivå för lönen och som aktiveras om produktionstakten är lägre än vad som anges i ackordstrappan.

Semesterlönegrundande

Ackordslön ger precis som de flesta löneformer rätt till semesterersättning och betalas ut som semesterdaglön. I semesterlagen (1977:48) anges att semesterlön på rörlig lön ska vara 12 % av det totalbelopp som tjänats under intjänandeåret. Semesterlön beräknad utifrån ackordslön måste betalas ut under innevarande semesterår och kan alltså inte sparas till senare semesterår.

Ackordslön är precis som de flesta andra löneformer pensionsgrundande och ger rätt till sjukpeng. Det betyder att en viss andel av bruttolönen ska gå till pension och sociala avgifter. I den händelse kollektivavtal finns kan det eventuellt ställas krav på arbetsgivaren att göra avdrag för fackliga avgifter.

Löneregistrering

Vid löneutbetalningar skall arbetsgivaren betala sociala avgifter samt arbetsgivaravgifter i enlighet med vad som är avtalat. Arbetsgivaren ska utöver detta göra avdrag för preliminärskatt i enlighet med skattetabell samt redovisa och betala den till Skatteverket. Det som återstår av bruttolönen utgör därefter arbetstagarens nettolön och betalas ut till denne.

Farligare med ackordslön?

Det hävdas ibland att ackordslöner ökar stressen i arbetet, och därmed också ökar risken för skador. I studier som har gjorts på lönesystem inom byggbranschen har det dock visat sig att ackordslöner inte ökar stressen. Däremot är byggbranschen generellt en stressig bransch, och detta innebär att risken för olyckor är relativt hög. Att komma till rätta med stressen skulle därför minska olycksrisken mer än ett avskaffande av ackordslönen.

Inom byggbranschen försvarar många ackordslönen, och forskningen visar att ackord inte leder till fler olyckor. Däremot ger ackord arbetsledaren större möjlighet för arbetsledaren att få inblick i det arbete som görs, och den enskilda arbetaren har också större möjlighet att påverka sin lön.

Det är dock inte alla som är nöjda med ackordslön. Ett av de bakomliggande skälen till den stora gruvstrejken i Svappavaara, Malmberget, Luleå och Kiruna var missnöje med det system för ackordslöner som användes i gruvorna.