Ackordslön är en prestationsbaserad löneform som baseras på hur många enheter av en vara eller tjänst en anställd har producerat under ett givet tidsintervall. Löneformen har emellanåt betraktats som kontroversiell och innebär både fördelar och nackdelar. När den används så gör den det vanligtvis inom industrisektorn och inom vissa slags serviceyrken.Ackordslön

Ökad produktivitet

Grundtanken med ackordslön är att den ska leda till ökad produktivitet genom att stimulera en anställds produktionstakt. Löneökningen som sker i samband med den ökade produktionstakten är ofta uppställd i en så kallad ackordstrappa. Den är utformad på så sätt att tim- eller månadslönen ökar i proportion till hur snabbt den anställde arbetar.

Det finns risker

Hur förhållandet mellan löneökningen och produktionstakten ser ut måste dock vara väl avvägt med hänsyn till kvalitetskraven. Det finns till exempel en risk att kvaliteten i det utförda arbetet sjunker om lönestegringen är för brant i relation till den tid arbetsmomenten kräver. Ett lönesystem baserat på ackord brukar därför kräva ett noggrant förarbete.

Betalas ofta ut med förskjutning

Då ackordslön baseras på den anställdes prestation och eftersom den måste beräknas exakt är det vanligt att den, till skillnad från exempelvis månadslön, betalas ut med en månads förskjutning. Det innebär i praktiken att den anställde ofta får betalt kalendermånaden efter den månad då lönen intjänades.

Miniminivå

Det är mycket sällsynt med lönesystem som bygger på ren ackordslön. Vanligtvis finns det ett kollektivavtal som anger en miniminivå för lönen som en arbetsgivare måste följa. Den fungerar i princip som ett skyddsnät som garanterar den anställde en lägstanivå för lönen och som aktiveras om produktionstakten är lägre än vad som anges i ackordstrappan.

Semesterlönegrundande

Ackordslön ger precis som de flesta löneformer rätt till semesterersättning och betalas ut som semesterdaglön. I semesterlagen (1977:48) anges att semesterlön på rörlig lön ska vara 12 % av det totalbelopp som tjänats under intjänandeåret. Semesterlön beräknad utifrån ackordslön måste betalas ut under innevarande semesterår och kan alltså inte sparas till senare semesterår.

Löneregistrering

Vid löneutbetalningar skall arbetsgivaren betala sociala avgifter samt arbetsgivaravgifter i enlighet med vad som är avtalat. Arbetsgivaren ska utöver detta göra avdrag för preliminärskatt i enlighet med skattetabell samt redovisa och betala den till Skatteverket. Det som återstår av bruttolönen utgör därefter arbetstagarens nettolön och betalas ut till denne.

Pension, sjukpeng och sociala avgifter

Ackordslön är precis som de flesta andra löneformer pensionsgrundande och ger rätt till sjukpeng. Det betyder att en viss andel av bruttolönen ska gå till pension och sociala avgifter. I den händelse kollektivavtal finns kan det eventuellt ställas krav på arbetsgivaren att göra avdrag för fackliga avgifter.

Ett lönesystem med fördelar och nackdelar

För arbetsgivare och företagare har ett system med ackordslön potentiellt många fördelar i form av produktionstakt, men det finns också många fallgropar. Vid sidan av det så innebär lönesystemet en del merarbete vad gäller löneutbetalningar. Den är också ofta föremål för specifika regelverk knutna till eventuella kollektivavtal.