De olika löneformerna varierar mellan olika kategorier av anställda precis som de varierar mellan olika företag. Det har också ofta att göra med den bransch som de anställda arbetar inom. De vanligaste löneformerna är månadslön, timbaserad lön samt resultatbaserad lön där ackordslön ingår. Förutom detta kan det förekomma olika ersättningar, såsom Ob-ersättning, övertidsersättning o.s.v.

De olika ersättningarna får man om man exempelvis arbetar på obekväma arbetstider. Ob-ersättning betalas normalt sett ut som påslag till timlönen. Övertidsersättningen betalas ut som en extra lön till lönen om man arbetar längre tid än det som är tänkt. För vissa tjänstemän som har månadslön, förhandlas emellertid övertidsersättningen bort och ges som en generell löneökning istället.

Vad är månadslön?

De allra flesta anställda erhåller månadslön. Det är en lön som är fast och som betalas ut en gång i månaden vid samma datum. I Sverige är detta datum oftast den 25:e i månaden, men det kan dock variera beroende på företag. Datumet för utbetalningen står i anställningsavtalet som upprättas mellan arbetsgivare och anställd.

Månadslönen kan antingen betalas ut under intjänandemånaden eller månaden därpå. För tjänstemän i näringslivet är det vanligast att lönen betalas ut den innevarande månaden, medan kollektivanställda kan få sina löner den månad som avser den föregående månaden. En anställd som haft ledighet, sjukfrånvaro eller varit frånvarande, får löneavdrag från månadslönen per arbetsdag, kalenderdag respektive arbetstimme.

Hur bestäms löner i Sverige?

Löner bestäms utifrån kollektivavtalen som arbetsgivaren sammanställer med fackföreningar. En arbetsgivare som inte tecknar kollektivavtal kan själv bestämma lönenivåer. I Sverige har vi ingen minimilön som ska sättas enligt lag, men dock tillämpar de flesta företag lönebeloppen utifrån rimliga belopp som branscherna sätter upp och rekommenderar.

Löneformer

  • Ett företag som anslutit sig till ett fackförbund sammanställer lönerna med hjälp kollektivavtal
  • I kollektivavtal bestäms den lägsta lönen
  • En arbetsgivare som inte tecknar kollektivavtal kan själv sätta anställdas löner
  • Det finns ingen lag som bestämmer hur låga löner får vara
  • Det finns även arbetsgivarorganisationer där arbetsgivare går samman för att behandla olika frågor, däribland löneaspekter

Vad är timlön?

En annan vanlig löneform är timlön och denna typ av lön förekommer främst inom områden som handel, hotellnäring och restaurangbranschen. Att ha timlön innebär att man får betalt för de antal timmar man jobbat. För att få timlön förutsätts det också att den anställde har en timanställning.

Även timlönen kan betalas ut i intjänandemånaden eller i månaden efter denna, vilket till stor del beror på om man är kollektivanställd eller inte. Dock kräver många kollektivavtal att en person som arbetar heltid, hellre ska ha månadslön. Skillnaden mellan de två är att timlönen kan variera kraftigt samt att inga avdrag görs för frånvaro.

Vad är resultatbaserad lön?

Resultatbaserad lönInom t.ex. handel och försäljning är det vanligt med resultatbaserad lön, vilket innebär att den anställde får betalt utifrån hur många produkter som säljs eller produceras med mera. Ibland kan denna löneform även vara baserad på gruppnivå och har då inte bara att göra med vad man själv presterar.

Den resultatbaserade lönen kan, precis som timlön, variera kraftigt från månad till månad och vissa tycker att det är en osäker löneform. Dock är detta naturligtvis en smaksak. Många anställda har en grundlön och därutöver en rörlig lön som anges som bonus eller som provision. Detta för att motivera till prestationer.