Lönegaranti innebär att arbetstagare inte råkar illa ut om deras arbetsgivare går i konkurs. När ett företag begär konkurs eller rekonstruktion och får den beviljad utses en konkursförvaltare av tingsrätten, och det är konkursförvaltaren som beslutar om vilka anställda som har rätt att få del av lönegarantin.

Arbetstagaren

Vad behöver arbetstagaren göra för att få del av lönegarantin? För att få ut intjänad lön och/eller semesterersättning från tiden innan konkursen eller rekonstruktionen behöver man som arbetstagare inte göra någonting.
För att få ut uppsägningslön (1-6 månader) behöver man fylla i och skicka in en särskild försäkransblankett till Länsstyrelsen.

Vad ersätter lönegarantin?Lönegaranti

Sammanfattningsvis finns lönegarantin alltså till för att ersätta:

  • Intjänad lön för tiden innan rekonstruktionen, dock max tre månader
  • Intjänad semesterersättning för föregående samt nuvarande år
  • Semestersättning och uppsägningslön för tiden efter rekonstruktionen eller konkursen enligt Lagen om anställningsskydd (LAS)

Pengarna betalas alltid ut så snart som möjligt.

Belopp och tidsgräns

Hur stor summa lönegarantin omfattar förändras från år till år, men grundregeln är att det handlar om fyra så kallade basbelopp, vilket år 2009 var drygt 171.000 kronor.
Lönen måste också ha tjänats in maximalt tre månader innan ansökan om konkurs eller rekonstruktion kom in till tingsrätten.

Vilka omfattas

I stort sett kan man säga att lönegarantin omfattar samtliga anställda, både fast anställda och vikarier. Andra regler gäller dock för konsulter, som inte är att betrakta som arbetstagare, såvida de inte är särskilt beroende av arbetsgivaren, samt individer som har varit delägare i företaget max sex månader innan konkursen.

Semester

Lönegarantin omfattar som sagt semesterersättning, men bara för det innevarande året, som när det handlar om semester oftast löper från 1 april till 31 mars. Det vill säga den semester som arbetats in efter den 1 april och fram till konkursansökan kan utbetalas inom ramen för den statliga lönegarantin.

Andra ersättningar

Beträffande tid som tjänats in genom övertid eller på andra sätt är det en svårare fråga. Har tiden inte tagits ut innan konkursen får man som arbetstagare oftast ingen ersättning för den. Reseersättningar kan däremot omfattas, men det är viktigt med ett avtal som tydligt anger vad som gäller.

Fortsatt arbete

Bara för att ett företag ansöker om konkurs eller rekonstruktion innebär det inte att arbetstagarna automatiskt blir utan sitt arbete. Grundprincipen är att de blir uppsagda vid konkursen, men jobbar kvar så länge deras arbetsinsats behövs inom uppsägningstiden. Däremot är det vanligt att man blir arbetsbefriad under rekonstruktionen.

Misstanke om konkurs

Har man som arbetstagare misstankar om att arbetsgivaren riskerar konkurs är det upp till var och en att bedöma hur man vill göra med sin insparade semester eller andra intjänade ersättningar. Det bästa är att komma överens med sin arbetsgivare för att undvika ytterligare komplikationer för företaget.