Arbetslöshet

Antalet fast anställda i Sverige fortsätter att öka. Under december månad förra året ökade antalet sysselsatta i landet med 94 000 personer. Arbetslösheten uppgick till 6,0 procent. Det visar SCB:s siffror för december 2018.

Sedan dessa siffror presenterades har SCB också presenterat siffrorna för hela sista kvartalet 2018. När data har säsongsrensats och utjämnats går det att se en positiv utveckling för sysselsättningen i Sverige, både i absoluta tal och i relativa, jämfört med närliggande kvartal. Sammantaget ökade antalet anställda med 101 000 personer, jämfört med motsvarande kvartal föregående år.  

Privat och offentlig sektor

De anställda i privat sektor ökade med 48 000, till 3 084 000. De anställda i statliga sektorn ökade med 25 000, till 315 000. I den kommunala sektorn uppgick antalet anställda till 1 191 000.

Tidsbegränsade anställningar

Säsongsrensade och utjämnade data tyder på att minskningen av antalet tidsbegränsat anställda har avstannat, samtidigt som antalet fast anställda ökat. Det är detta som leder till att sysselsättningen i Sverige ökar. Kanske är det de som tidigare haft tidsbegränsade anställningar som går vidare till fasta anställningar, samtidigt som tidsbegränsade anställningar blivit en väg in på arbetsmarknaden för de som tidigare stått utanför.

Arbetslöshet

När data säsongsrensats och utjämnats är förändringarna i arbetslöshet små, både i absoluta och i relativa tal räknat. Antalet latent arbetssökande minskade dock. Latent arbetssökande är de som inte sökt ett arbete under de senaste fyra veckorna, men velat och kunnat ta ett arbete. Under fjärde kvartalet 2018 var 93 000 personer latent arbetssökande, vilket innebar en minskning med 27 000 personer jämfört med samma kvartal året innan.

Sysselsättningsgraden i Sverige var under fjärde kvartalet 2018 68,9 procent.

Anställning

Frågor och svar om svensk arbetskraft

Hur många arbetade under fjärde kvartalet 2018?

5 131 000 personer i åldern 15-74 år arbetade under det fjärde kvartalet 2018. Det var en ökning med 106 00 jämfört med året innan.

Var ökningen lika stor i alla grupper?

Den största ökningen var bland utrikes födda, där antalet sysselsatta ökade med 58 000, till 1 033 000. Bland inrikes födda ökade antalet sysselsatta med 48 000, till 4 098 000. Antalet sysselsatta män ökade med 51 000, till 2 688 000, och antalet sysselsatta kvinnor ökade med 55 000, till 2 443 000. Bland ungdomar var 14,1 procent arbetslösa, vilket motsvarar 82 000 personer. 44 000 av dessa var heltidsstuderande. Arbetslösheten bland unga män är en procentenhet högre än för unga kvinnor.

Hur många hade tidsbegränsade anställningar?

Antalet tidsbegränsat anställda var 741 000 personer under fjärde kvartalet 2018.

Hur många var arbetslösa?

311 000 personer i åldern 15-74 år var arbetslösa under fjärde kvartalet 2018. Av dessa var 163 000 män och 147 000 kvinnor. 130 000 av de arbetslösa var inrikes födda, 181 000 var utrikes födda. Arbetslösheten i landet som helhet var 6,3 procent.

Skiljer sig arbetslösheten åt mellan inrikes och utrikes födda?

Ja, den skiljer sig åt en hel del. För inrikes födda var arbetslösheten 3,1 procent. För utrikes födda var den 14,9 procent. Arbetslösheten bland inrikes födda minskade med 0,6 procentenheter under sista kvartalet 2018.

Vill du läsa mer om sysselsättningen i Sverige finns Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning för fjärde kvartalet 2018 att ladda ned här.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Post comment