Kvinna i Bukarest

Sverige är ett land som berömmer sig för att vara jämställt, inte minst i arbetslivet. Men när det kommer till lönerna återstår mycket att göra. Endast hälften av de svenska tjänstemännen i privat sektor anser att det finns ett aktivt arbete för jämställda löner på deras arbetsplatser. För kvinnorna är andelen något lägre: fyra av tio anser att deras arbetsgivare arbetar för jämställda löner.

Opinionsföretaget Novus har, på uppdrag av fackförbundet Unionen, genomfört en undersökning om vad svenska tjänstemän anser om lönearbetet på deras arbetsplatser. Framför allt anser de kvinnliga tjänstemännen att något sådant arbete inte bedrivs, men inte heller männen ger sina arbetsgivare något högt betyg. Endast hälften av dem anser att det finns ett aktivt arbete för att få lönerna jämställda.

Andra saker som framkommer i undersökningen är:

 • Sex av tio tjänstemän ansera att de har inflytande över sin lönesättning.
 • En av fyra tjänstemän har inte haft lönesamtal med sin närmaste chef under det senaste året.

Undersökningen genomfördes av Novus, på uppdrag av Unionen, under perioden 8-12 oktober 2018. Antalet svarande var 1045. Enligt SACO, Svenska akademikers centralorganisation, skulle det kosta 36 miljarder kronor att höja kvinnornas löner. TIll stor del beror löneskillnaderna på att kvinnor i större utsträckning arbetar i den offentliga sektorn, medan männen arbetar i den privata. Lönerna är dock högre i landstingen än i kommunerna. Om lönerna för kvinnor som arbetar i landstingen höjdes med tio procent skulle löneskillnaden gentemot män i privat sektor nästan försvinna, men för kvinnor i kommunal sektor skulle det inte räcka.

Hur kan jag som arbetsgivare arbeta för mer jämställda löner?

 1. Ta fram tydliga kriterier för lönesättningen på arbetsplatsen.
 2. Kartlägg och analysera. Gör varje år en lönekartläggning och analys.
 3. Tydliggör sambandet mellan lön, prestation och lönekriterier för alla medarbetare.
 4. Koppla utvecklingssamtalet till lönesamtalet.
 5. Se till att alla medarbetare har tillgång till samma förmåner, vare sig det gäller bonus, arbetskläder eller tjänstebil.

Jämställdhetsplanen

Arbetsgivare som har 25 anställda eller fler ska upprätta en skriftlig jämställdhetsplan vart tredje år. I planen ska det finnas en översikt över åtgärder på följande områden: arbetsförhållanden, rekrytering och löner. Planen ska även innefatta en handlingsplan för aktiva åtgärder, som syftar till att ändra de strukturer som kan leda till osakliga löneskillnader.

Om du är den som sätter lönerna bör du ställa dig följande kontrollfrågor:

 • Är lönekriterierna könsneutrala?
 • Är skrivningarna i lönpolicyn helt könsneutrala?
 • Bedömer du mäns och kvinnors prestationer och resultat på ett neutralt och opartiskt sätt?
 • Vilka åtgärder kan och bör du vidta för att undvika att osakliga löneskillnader uppstår?

Löneskillnader i Europa

Jämställda löner2014 gjordes den senaste europeiska mätningen av löneskillnader mellan könen. Så här ser listan ut (ju högre placering, desto lägre löneskillnad):

 1. Rumänien
 2. Luxemburg
 3. Italien
 4. Belgien
 5. Slovenien

Medan ettan Rumänien endast har fem procents löneskillnad mellan könen hamnar Estland i botten. Där är löneskillnaden nästan 30 procent. Sverige hamnar i mitten, med 14 procents löneskillnad. Sedan undersökningen gjordes 2014 har löneskillnaderna minskat med ytterligare två procentenheter, men vi är fortfarande långt ifrån toppositionerna.

En sak som är värd att uppmärksamma är också att undersökningen endast mäter lönerna för de som arbetar. I Sverige är andelen yrkesarbetande kvinnor stor, vilket kan få vårt land att framstå som mindre jämställt än länder där färre kvinnor deltar i arbetslivet.  

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Post comment